Οικονομικά Στοιχεία

  • Αυξανόμενοι κύκλοι εργασιών μετά την πτώση λόγω COVID 19
  • Ισχυρή μετοχική σύνθεση
  • Δυνατότητα περαιτέρω εξαγορών κι ενδυνάμωσης

Κύκλος εργασιών SKYMAR